Extras din Regulamentul privind desemnarea candidaţilor pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României

 

EXTRAS din

 

REGULAMENTUL

 

privind desemnarea candidaților

 

Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic

 

pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1.

 

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu Statutul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (FCER-CM), recunoscut de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008, (modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2010 și prin Ordinul Secretarului de Stat pentru Culte nr. 95/2014), care prevede la :

 

a)     Art. 23, printre atribuţiile Adunării Generale a FCER-CM, la litera (i): „aprobarea Regulamentului pentru desemnarea candidatului/candidaţilor Federaţiei pentru Camera Deputaţilor şi analiza îndeplinirii prevederilor Regulamentului.”

 

b)    Art. 25, printre atribuţiile Consiliului de Conducere al FCER-CM, la litera (i): „Alegerea candidatului/candidaţilor pentru Camera Deputaţilor; persoana aleasă ca deputat răspunde de activitatea sa în faţa Consiliului de Conducere.”

 

Art. 2.

 

Regulamentul asigură organizarea şi desfăşurarea alegerii candidaților FCER-CM pentru mandatul de deputat în Parlamentul României, în concordanţă cu principiile democraţiei şi ale garantării secretului în exprimarea votului fiecărui membru al Consiliului de Conducere al FCER-CM.

 

 

DREPTUL LA VOT, ELIGIBILITATE, CANDIDAŢII

 

Art. 3.

 

Au drept de vot toţi membrii titulari ai Consiliului de Conducere al FCER-CM (27 de persoane).

 

 

 

Art. 4.

 

Conform Art. 24, alin. (5) din Statut, Consiliul de Conducere este valabil constituit în prezenţa majorităţii membrilor săi (dar nu mai puţin de 2/3).

 

 

 

Art. 5.

 

Lista de candidați ai FCER-CM pentru mandatul de deputat în Parlamentul României are trei poziții, potrivit art. 18 din prezentul regulament. 

 

Art. 6.

 

(1) Poate candida pentru a fi desemnat candidat pe lista de candidați ai FCER-CM pentru mandatul de deputat în Parlamentul României, orice membru al unei comunităţi din cadrul FCER-CM, evreu (mamă evreică) sau cu ascendență evreiască (cel puțin un bunic evreu), (cf. Art. 55. 1 a și b din Statutul FCER) , indiferent de sex şi având cetăţenia română.

 

(2) Totodată, faţă de cele stipulate mai sus, candidatul trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

 

 

 

a)     rezidenţă continuă în România în ultimii 5 ani;

 

b)    minimum 5 ani (cumulat) ca membru al unei comunităţi din cadrul FCER şi cotizaţia plătită la zi;

 

c)     confirmarea susţinerii candidaturii sale de către minim 25% din totalul comunităţilor evreieşti din România (10 comunităţi);

 

d)    vârsta minimă de 23 de ani;

 

e)     diplomă de licenţă, în orice specialitate (studii superioare recunoscute în România);

 

f)      cazier judiciar, din care să rezulte că nu a comis fapte de natură penală care să-l facă nedemn de a candida. Candidaţii care au mai multe cetăţenii, vor depune o declarație pe proprie răspundere, legalizată notarial, în care vor declara că  nu au comis fapte de natură penală pe teritoriul statelor a căror cetățenie o au, care să-i facă nedemni de a candida, urmând a prezenta ulterior (în funcție de termenul de eliberare a respectivelor caziere de fiecare stat în parte) și cazierul pentru fiecare ţară în parte, tradus în limba română de un traducător autorizat;

 

g)     certificat fiscal, din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară;

 

h)    declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte:

 

·        că nu a făcut poliţie politică, în sensul legii;

 

·        că nu a activat, lucrat sau colaborat, în nici o formă, cu structuri ale securităţii sau ale serviciilor de informaţii;

 

·        că nu are funcţie de conducere sau de reprezentare într-o formaţiune politică, în România sau în alte țări;

 

·        în cazul în care candidații aleși sunt membri ai unei formațiuni politice, ei vor demisiona din aceasta înainte de depunerea listei de candidați ai FCER-CM la Biroul Electoral Central (BEC).

 

Art. 7.

 

Persoanele care doresc să candideze vor depune, cu cel puțin 5 zile înainte de reuniunea Consiliului de Conducere, la Cabinetul Preşedintelui FCER (cu număr de înregistrare sau prin corespondență, cu aviz de primire) un dosar care va cuprinde următoarele:

 

-         scrisoarea de intenţie și cererea (tipizată) pentru depunerea candidaturii,

 

-         CV-ul, care va dezvolta în mod special activitatea legată de viaţa comunitară,

 

-         documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la punctul Art. 6.

 

 

Pentru Regulamentul complet click aici pentru descarcare