Din Mesajul preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer de Rosh Hashana

La schimbarea de an, obişnuim, conform milenarei tradiţii mozaice (iudaice), să recurgem la un bilanţ multidimensional, dar în special sufletesc, la cunoscutul Heşbon Hanefeş. În fond, este vorba de a ne raporta la propria persoană, sau la colectivitatea umană căreia îi aparţinem prin naşterea într-o casă evreiască, cu tot ce are caracteristic. Mai cu seamă, avem credinţa în DUMNEZEUL nostru unic, în ATOTPUTERNICUL care este mereu la datorie în a ne observa existenţa fi zică şi spirituală, în a ne decide mersul vieţii noastre – de la naştere, la întoarcerea în ţărână, atunci când ne soseşte sorocul.[...] Cu implicarea directă a Cancelariei Rabinice, a rabinilor noştri, a cantorilor şi oficianţilor de cult, a maşghiah-ilor s-a desfăşurat viaţa de Cult mozaic, în cele 38 de comunităţi şi 26 de obşti evreieşti, trăitoare pe cuprinsul României. În afară de serviciile divine zilnice, de mare cinste şi atenţie s-au bucurat tradiţionalele sărbători: Roş Haşana,Iom Kipur, Sucot, Simhat Tora, Hanuca, Purim, Pesah, Şavuot şi altele. [...] Pe planul prezentării moştenirii noastre iudaice, ne-am îngrijit – nu cu mari succese – de cele 88 de sinagogi şi 821 de cimitire evreieşti de pe tot cuprinsul ţării. Nu pot trece, însă, cu vederea marele dureri şi pierderi materiale şi spirituale provocate de cele 3 vandalizări de morminte evreieşti din Cimitirul Giurgiului (Bucureşti), din cimitirele din Botoşani şi foarte recent din Ploieşti. Este incredibil, dar adevărat, acum în anul care a trecut, la o distanţă de aproape şapte decenii de la Holocaust. Avem credinţa că Bunul Dumnezeu îi va pedepsi aşa cum se cuvine pe vinovaţi şi va veghea ca asemenea acte inumane să nu se mai întâmple. Asistenţa socială şi medicală pentru membrii comunităţilor noastre, mai cu seamă pentru supravieţuitorii Holocaustului, a continuat să se desfăşoare în termeni rezonabili, cu notabile îmbunătăţiri calitative.

Am avut, în anul 5769, şi alegeri pentru organele comunitare de conducere, la Bucureşti, Arad, Braşov, Botoşani,în cele mai multe cazuri încheiate cu promovări de tineri, care au dobândit educaţie iudaică în anii 1995-2009. De altfel, la locurile de muncă, din Federaţie şi Comunităţi, activează tot mai mulţi tineri, ca o garanţie a asigurării viitorului. Vom acorda, mai departe, prioritate asistenţei sociale şi medicale, dar şi activităţilor de cult mozaic. Chiar dacă posibilităţile noastre materiale vor fi mai reduse, trebuie să continuăm a asigura prezervarea Patrimoniului de cult şi de a valorifi ca mai bine şi

mai divers moştenirea iudaică, religioasă, istorică, culturală, artistică şi ştiinţifică. În primăvara Noului An 5770 va avea loc al II-lea Congres al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti dinRomânia – eveniment cu semnificaţie majoră pentru evreii din ţara noastră, prilej cu care se vor dezbate teme de mare însemnătate pentru viitorul comunităţilor evreieşti din România şi, bineînţeles, se vor adopta măsuri în consecinţă. Mulţumim în mod deosebit Rabinatului, preşedinţilor de Comunităţi, tuturor enoriaşilor. Întreaga noastră gratitudine JOINT-ului, care respectă trecutul şi priveşte spre viitor prin programe educative pentru copii şi tineret, ca şi pentru faptul că am putut beneficia de know how-ul specific.În prag de An Nou 5770, de Roş Haşana, ne rugăm bunului Dumnezeu „să fim înscrişi în Cartea Vieţii’’, cu sănătate, putere de muncă, bucurii.

 

Tuturor membrilor Obştii noastre, României, Israelului, întregii lumi – un An Nou cu bunăstare şi pace !

HAG SAMEAH !