29 noiembrie 2011 - Documentul final al Conferintei Internationale "Primul Congres Sionist - Focsani 1881"

 

Document final

În zilele de 27 – 29 noiembrie 2011 a avut  loc, la Focșani și la București, Conferința Internațională „Primul Congres Sionist - Focșani 1881”, organizată de Federația Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.), Asociația Sionistă din România (A.S.R.) și Comunitatea Evreilor  Focșani pentru a marca, împlinirea a 130 de ani de la Congresul Sionist de la Focșani,  din zilele de 30-31 decembrie 1881.

La Congresul de acum 130 de ani au participat 56 de delegați, reprezentând aproximativ 70 de mii de activiști din 33 de organizații locale ale evreilor  români,  în special din vechiul Regat, pentru a dezbate ṣi hotărî reîntoarcerea în Ṭara Sfântă Ereṭ Israel.

Au urmat primele emigrări în Palestina ṣi înfiinṭarea aṣezărilor agricole Rosh Pina ṣi Zichron Iacov.

Organizarea Conferinței Internaționale pentru aniversarea celor 130 de ani de la Primul Congres Sionist, de la Focșani, din 1881,  a constituit un gest important de recunoaṣtere a contribuṭiei evreilor din România la împlinirea idealului sionist ṣi întemeierea Statului Israel.

Congresul de la Focṣani  pune în evidenṭă tradiṭia remarcabilă a mișcării sioniste din România, dorinṭa puternică de a uni gândul cu fapta pentru Sion, rezultând decizii istorice de începere a colonizării în Ereṭ Israel. După congresul de la Focṣani, idealul sionist a dobândit tot mai mult contur, practic evreii din Vechiul Regat, de la Moineṣti, Galaṭi ṣi din alte ṣteituri moldave au pornit cu marea dorinṭă ṣi energie de a reface un stat al evreilor.

Conferinṭa internaṭională de la Focṣani ṣi Bucureṣti din zilele de 27-29 noiembrie 2011, care a reunit peste 200 de reprezentanṭi ale evreilor  din România, Israel,  Franṭa, Ungaria, Elvetia ṣi Italia, la care se adaugă numeroṣi prieteni români ṣi de alte naṭionalităṭi prieteni ai evreilor din România.Conferinṭa transmisă în direct prin internet în cele mai diferite colṭuri ale lumii, a prilejuit un amplu dialog pe teme ale sionismului, antisemitismului, memoriei Holocaustului¸ ale nevoii de colaborare pe plan intern ṣi internaṭional.

În timpul celor 3 zile ale conferinṭei, istorici, oameni politici ṣi reprezentanṭi ai unor organizaṭii evreieṣti internaṭionale au prezentat comunicări ṣtiinṭifice de valoare.

Pe parcursul lucrărilor conferinṭei s-au primit importante mesaje de la Preṣedinṭia României, Primăria Generală a Municipiului Bucureṣti, de la Conducători ai Organizaṭiei Sioniste Mondiale, de la diferite organizaṭii ale evreilor originari din România, trăitori în Israel ṣi în alte ṭări.

În ansamblu, intervenṭiile participanṭilor la dialog – prin comunicări ṣtiinṭifice ṣi abordări personale – au reflectat recunoaṣterea valorii istorice a Congresului Sionist de la Focṣani din 1881, semnificaṭiile majore ale ideilor vehiculate atunci dar ṣi a hotărârilor adoptate care au însemnat un prim pas în trecerea de la ideea iubirii de Sion la fapta edificării unui stat evreiesc prin muncă ṣi dăruire.

În cursul Conferinṭei de la Bucureṣti a avut loc ṣi Festivitatea de decernare a Premiului ṣi Medaliei „Dr. Alexandru Safran” oferite de Fundaṭia Safran pentru a marca deosebita contribuṭie a Marelui Rabin Safran la idealul sionist.

Participanṭii la Conferinṭa Internaṭională de la Bucureṣti dedicată „Primului Congres Sionist de la Focṣani din decembrie 1881” ṣi-au exprimat hotărârea de a continua  dialogul pe ideile luminoase ale Congresului de la Focṣani, dar ṣi pentru a-ṣi exprima unitatea de voinṭă ṣi faptă pentru împlinirea idealului sionist, al dezvoltării continue a Statului Israel, patria eternă a poporului evreu.

29 noiembrie 2011